ČESKÝ JAZYK PRO SOŠ - PRACOVNÍ SEŠIT

ČESKÝ JAZYK PRO SOŠ - PRACOVNÍ SEŠIT

podrobnosti

Autor: neuveden
Nakladatel: TAKTIK
EAN: 9788075635396
Žánr: Učebnice pro SŠ
Stav: Skladem
CENA:263 Kč

Anotace/popis knihy

Učebnice a pracovní sešit českého jazyka pro střední odborné školy jsou jednodílné souhrnné publikace, které odpovídají požadavkům středoškolských pedagogů. Učivo je strukturováno, proloženo úlohami zaměřenými na ukotvení poznatků, osvěženo zajímavostmi a také doplněno o příklady z praxe či života středoškolského studenta. Do publikací jsou pro přehlednost zařazeny i myšlenkové mapy. Další předností těchto učebních materiálů jsou kapitoly, které začínají aktivizační úlohou. Otázky jsou formulovány tak, aby posilovaly mezipředmětové vztahy, kulturní povědomí, komunikační kompetenci i mediální gramotnost. V souladu s RVP ZV Kromě tradičních cvičení obsahuje pracovní sešit i úlohy k práci s textem (porozumění a korektura), úlohy k podpoře samostatného myšlení, formulování vlastního názoru a rozvoji slovní zásoby. Příloha obsahuje přehled gramatiky, souhrnné testy a přípravu na didaktický test k maturitě. Klíč je dostupný on-line, proto je sešit vhodný také k domácí přípravě nebo k ověření znalostí při zkoušení. Obsah: JAZYK Obecný výklad o jazyce Jazyk, řeč a komunikace Jazykověda a její disciplíny Evropské a světové jazyky, jazykové skupiny Národní jazyk a jeho útvary Zvuková stránka jazyka Fonetika a fonologie Systém českých hlásek Slovo a věta Spisovná výslovnost Grafická stránka jazyka Písmo a písemný projev Principy českého pravopisu Slovní zásoba Slovo a slovníky Slovo a jeho význam Slovní zásoba a její vrstvy Obohacování slovní zásoby Tvoření slov Slovo a jeho stavba Odvozování Skládání Zkracování Tvarosloví Třídění slov na slovní druhy Jména a jejich mluvnické kategorie Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce Skladba Větná skladba Základní větné členy Rozvíjející větné členy Odchylky od pravidelné vět. stavby Typy souvětí Interpunkce ve větě jednoduché/souvětí SLOH Nauka o slohu Text a jeho struktura Text a informace Slohové postupy Styl projevů mluvených a písemných Styl prostěsdělovací Styl administrativní Styl publicistický Styl odborný Styl umělecký Styl řečnický KOMUNIKACE Základy mezilidské komunikace Komunikační situace a strategie Komunikace v práci Komunikace interkulturní Komunikace masová Masová média Reklama PŘÍLOHY Slovníček jazykovědných pojmů Souhrn gramatiky Souhrnná gramatická cvičení Příprava k maturitě Formální zásady při psaní textů Klíč ke cvičením Rejstřík Seznam doporučené odborné lit.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

28. října 50
741 01 Nový Jičín